Connect with us

ข่าวทั่วไป

กระทรวงศึกษาธิการ สั่งปิดโรงเรียน

หลายหน่วยงานยังคงเร่งหาทางออกอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะ สำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ตอนนี้ทั่วโลก รวมไปถึงประเทศไทยยังคงเจอปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำหรับคนไทยเองพบว่ามีการติดเชื้อต่อๆกันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทางการก็ได้ออกมาขอความร่วมมือให้ประชาชน กินร้อน ช้อนใครช้อนมัน

ไม่ไปในที่มีผู้คนมากมาย จะออกไปนอกบ้านก็ควรใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง รวมไปถึงการพกเจลล้างมือ ซึ่งหากเป็นคนโตก็พอจะดูแลตัวเองได้ แต่หากเป็นเด็กนักเรียนถือว่าน่าเป็นห่วงมาก โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ

ล่าสุด(17มี.ค.63) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยว่า “เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมไปถึงประ เทศไทย

กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว” อาศัยอำนาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง(4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

ว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าว หากมีความจำเป็น ให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหา

ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนโดยปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอขอบคุณ : กระทรวงศึกษาธิการ

เรียบเรียงโดย : khobkhao

More in ข่าวทั่วไป

error: Content is protected !!