มูลนิธิกระจกเงา ชี้แหล่งขายคาร์ชีท

เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่ผู้ปกครองต่างออกมาถกเถียงกันสนั่นโซเชียล หลังจากที่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปีต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กหรือที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย (Car Seat)มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 123 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 14/2560

เรื่อง มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ลงวันที่ 21 มีนาคม พุทธศักราช 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน มาตรา 123 ภายใต้บังคับมาตรา 123/1 ในขณะขับรถยนต์ ผู้ที่อยู่ในรถยนต์ต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

-ผู้ขับขี่ ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะขับรถยนต์

– คนโดยสาร คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้าและที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

-คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

– คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วย เข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสารมีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย ไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตราย ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กและที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตรายตาม (2) (ข) และวิธีการ ป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ ให้เป็นไปตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนด

พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565” มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท โดย พ.ร.บ.นี้มีผลใช้บังคับในอีก 120 วันนับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หลังจากที่กฎหมายนี้ออกมาก็ทำเอาผู้ปกครองหลายครอบครัวต่างเห็นด้วยเเละไม่ห็นด้วย ซึ่งกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยต่างมองว่าบางครอบครัวไม่ได้มีความพร้อมเเละกำลังทรัพย์มากพอที่จะซื้อ ในยุคเศรษฐกิจเเบบนี้เเละมองว่าไม่คุ้มค่าเพราะไม่กี่ปีเด็กก็เลิกใช้

ล่าสุดทางเพจ มูลนิธิกระจกเงา ได้ออกมาเปิดขายคาร์ซีทราคาถูก ที่ได้รับมาจากผู้ใจบุญ พร้อมทั้งเผยว่า “พ่อแม่ที่ต้องการคาร์ซีท เพื่อความปลอดภัยของลูกที่ร้าน Charity Shop สวนครูองุ่น ทองหล่อ ซ.3พร้อมให้เลือกหา ทั้งราคาถูก

และมีคุณภาพร้าน Charity Shop สวนครูองุ่นนำสิ่งของคุณภาพ จากการบริจาคมาวางขายในราคาย่อมเยาว์เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถใช้ของมีคุณภาพในราคาที่เอื้อมถึง

เดินทางไปเลือกซื้อหาได้ที่ ลิงค์นี้” (12 พ.ค.65) เป็นต้นไปหรืออินบ๊อกซ์สอบถามได้ที่ เพจเฟซบุ๊ก สวนครูองุ่น

รายได้จากการขายเรานำไปสนับสนุนงานทางสังคมของมูลนิธิกระจกเงาเช่น เป็นทุนตามหาคนหายดูแลผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ฯลฯส่วนครอบครัวที่มีคาร์ซีทเก่าไม่ใช้งาน

ต้องการบริจาคเพื่อแบ่งปันสามารถส่งมาได้ที่ มูลนิธิกระจกเงาเลขที่ 191 ซอย วิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-7แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210โทร.061-909-1840, 063-931-6340″

ขอบคุณข้อมูล:มูลนิธิกระจกเงา